Algemene voorwaarden

HeelTotaal, Esther Roijmans

Begrippen

ZORGAANBIEDER :  HeelTotaal, Esther Roijmans, Bucht 37, 5571CT te Bergeijk.

BEROEPSVERENIGING : CAT Collectief Alternatieve Therapeuten, Nederlandlaan 234, 2711 JH, Zoetermeer
THERAPEUT-nummer: 113842023-11-22

GAT: Geschillen Alternatieve Therapeuten

CLIËNT : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.


Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, behandelingen en overeenkomsten inzake door HeelTotaal uit te voeren opdrachten.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor HeelTotaal slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Zorgaanbieder
HeelTotaal, Esther Roijmans is lid van de CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten. Meer informatie: https://catcollectief.nl/


Behandeling
De behandeling start met een intakegesprek, waarna HeelTotaal komt met een behandelvoorstel. Dit wordt de leidraad voor de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin u zelf en HeelTotaal overleggen en komen tot eventuele aanpassingen in het behandeltraject.
Esther Roijmans mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De sessies verschillen van tijdsduur, afhankelijk van uw unieke situatie en wensen.

Het advies wat Esther Roijmans geeft tijdens het contact met de cliënt is ter bevordering van de bewustwording van de cliënt;
deze is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van behandeling of behandelaar.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij HeelTotaal terecht.  Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal HeelTotaal de cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of therapeut.

Op het moment dat er sprake is van ziekte bij HeelTotaal, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

De zorgverlener HeelTotaal Esther Roijmans werkt als zelfstandige.


Betaling
De cliënt gaat akkoord met de gehanteerde tariefstelling. Betaling dient te geschieden direct bij het boeken van een consult of training. De factuur krijgt u automatisch toegestuurd via de e-mail.


Annulering
Consulten, activiteiten en cursussen/workshops:
Van al mijn consulten, activiteiten en cursussen/workshops staat op mijn website omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Indien één van deze activiteiten door omstandigheden niet kan doorgaan zal HeelTotaal elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardige activiteit. HeelTotaal zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum.

U dient uw annulering altijd schriftelijk of per email (esther@heeltotaal.nl) kenbaar te maken en is geldig na bevestiging.

Annulering Cursussen/workshops/trainingen

• Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang wordt 75% teruggestort, of er wordt een nieuwe startdatum afgesproken.
• Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang wordt 50% teruggestort, of er wordt een nieuwe startdatum afgesproken.
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt er niets teruggestort of als er sprake is van een noodsituatie wordt in overleg         een nieuwe startdatum afgesproken.
Het afspreken van een nieuwe datum gebeurd in overleg met de cliënt. 


Annulering Consulten
De cliënt kan een afspraak voor een consult zelf verzetten of annuleren via de bevestigingsmail die hij heeft ontvangen na het inplannen van de afspraak via de website. Ook is het mogelijk via de contactpagina een bericht te sturen. 

Bij annulering krijgt de cliënt het bedrag 100% teruggestort mits  hij/zij dit doet langer dan 24 uur van te voren.
Indien de cliënt niet komt opdagen bij de consultafspraak, vervalt het recht op terugbetaling van het consultbedrag.


Dossiervoering, geheimhouding en privacy
HeelTotaal is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door HeelTotaal  gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van HeelTotaal, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

HeelTotaal heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

HeelTotaal draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. HeelTotaal zal dan ook aan niemand  enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.


Klachtenregeling
Esther Roijmans valt als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl"  


Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, NAW gegevens etc.

HeelTotaal, Esther Roijmans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of cursuslocatie. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan HeelTotaal, Esther Roijmans.

HeelTotaal, Esther Roijmans heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt HeelTotaal, Esther Roijmans tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk.

Elke handeling die de cliënt doet naar aanleiding van deelname aan een activiteit of consult (ook online) is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Het maken van beslissingen op basis van de door HeelTotaal gepresenteerde programma’s, producten, congressen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en vallen ook onder volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.


AVG
HeelTotaal, Esther Roijmans houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.
Daarover kunt u op www.heeltotaal.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.


Gedragsregels
Om de consulten/activiteiten ordelijk te laten verlopen dient de cliënt tijdens de afspraak de aanwijzingen op te volgen.

HeelTotaal behoudt zich het recht voor om de cliënt per direct de toegang te ontzeggen indien:
• cliënt de aanwijzingen niet opvolgt
• cliënt geluids- en/of beeldopnames maakt (zonder toestemming wettelijk verboden)
• cliënt het consult/activiteit op welke wijze dan ook verstoort.

In alle van bovengenoemde incidenten zal de cliënt per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Er is in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld.


Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij HeelTotaal.

Het is een deelnemer van een activiteit niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij HeelTotaal hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens een activiteit video- of audio-opnamen te maken. Indien deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat de deelnemer niet langer mag deelnemen.


Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.