Algemene voorwaarden

HeelTotaal, Esther Roijmans

Begrippen

ZORGAANBIEDER :  HeelTotaal, Esther Roijmans, Bucht 37, 5571CT te Bergeijk.

BEROEPSVERENIGING : VBAG ingeschreven in het KvK onder nummer 40103470 en gevestigd op Berg 65C, 5671CB Nuenen.

KOEPEL : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 20106057 en gevestigd te Roosendaal, Kloosterstraat 282, 4701KS Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

KLACHT- en TUCHTRECHT: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS : Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met een onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl 

GESCHILLENCOMMISSIE : Stichting Zorgverschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.

CLIËNT : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.


Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, behandelingen en overeenkomsten inzake door HeelTotaal uit te voeren opdrachten.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor HeelTotaal slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Zorgaanbieder
HeelTotaal, Esther Roijmans is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.vbag.nl en www.rbcz.nu.

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.vbag.nl


Behandeling
De behandeling start met een intakegesprek, waarna HeelTotaal komt met een behandelvoorstel. Dit zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin staat de gekozen behandeling en aanbevolen therapieën.  Dit wordt de leidraad voor de behandeling. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin u zelf en HeelTotaal overleggen en komen tot eventuele aanpassingen in het behandeltraject.
Esther Roijmans mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De sessies verschillen van tijdsduur, afhankelijk van uw unieke situatie en wensen.

Het advies wat Esther Roijmans geeft tijdens het contact met de cliënt is ter bevordering van de bewustwording van de cliënt;
deze is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van behandeling of behandelaar.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij HeelTotaal terecht.  Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal HeelTotaal de cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of therapeut.

Op het moment dat er sprake is van ziekte bij HeelTotaal, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

De zorgverlener HeelTotaal Esther Roijmans werkt als zelfstandige.


Betaling
De cliënt gaat akkoord met de gehanteerde tariefstelling. Betaling dient te geschieden direct bij het boeken van een consult of training. De factuur krijgt u automatisch toegestuurd via de e-mail. De factuur voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering krijgt u tijdens het consult met hierop de verplichte gegevens voor de zorgverzekering.

HeelTotaal, Esther Roijmans is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische en Psychosociale Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.vbag.nl en www.rbcz.nu.


Annulering
Consulten, activiteiten en cursussen/workshops:
Van al mijn consulten, activiteiten en cursussen/workshops staat op mijn website omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Indien één van deze activiteiten door omstandigheden niet kan doorgaan zal HeelTotaal elke deelnemer een alternatief aanbieden voor een volgend gelijkwaardige activiteit. HeelTotaal zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum.

U dient uw annulering altijd schriftelijk of per email (esther@heeltotaal.nl) kenbaar te maken en is geldig na bevestiging.

Annulering Cursussen/workshops/trainingen

• Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang wordt 50% teruggestort, of er wordt een nieuwe datum aangeboden.
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt niets teruggestort of er wordt een nieuwe datum aangeboden.


Annulering Consulten
De cliënt kan een afspraak voor een consult zelf verzetten of annuleren via de bevestigingsmail die hij heeft ontvangen na het inplannen van de afspraak via de website. Ook is het mogelijk via de contactpagina een bericht te sturen. 

Bij annulering krijgt de cliënt het bedrag 100% teruggestort mits  hij/zij dit doet langer dan 24 uur van te voren.
Indien de cliënt niet komt opdagen bij de consultafspraak, vervalt het recht op terugbetaling van het consultbedrag.


Dossiervoering, geheimhouding en privacy
HeelTotaal is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door HeelTotaal  gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van HeelTotaal, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

HeelTotaal heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

HeelTotaal draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. HeelTotaal zal dan ook aan niemand  enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG. Deze zijn op te vragen bij HeelTotaal.


Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met HeelTotaal te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (esther@heeltotaal.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door HeelTotaal, Esther Roijmans. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorgverschil. De procedure is te vinden op de website op www.vbag.nl / www.rbcz.nu

HeelTotaal, Esther Roijmans voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u een klacht indient via het VBAG /RBCZ, Quasir of Stichting Zorgverschil informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.


Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc cetera.

HeelTotaal, Esther Roijmans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of cursuslocatie. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan HeelTotaal, Esther Roijmans.

HeelTotaal, Esther Roijmans heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt HeelTotaal, Esther Roijmans tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Baelens.

Elke handeling die de cliënt doet naar aanleiding van deelname aan een activiteit of consult (ook online) is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Het maken van beslissingen op basis van de door HeelTotaal gepresenteerde programma’s, producten, congressen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en vallen ook onder volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.


AVG
HeelTotaal, Esther Roijmans houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.
Daarover kunt u op www.heeltotaal.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.


Gedragsregels
Om de consulten/activiteiten ordelijk te laten verlopen dient de cliënt tijdens de afspraak de aanwijzingen op te volgen.

HeelTotaal behoudt zich het recht voor om de cliënt per direct de toegang te ontzeggen indien:
• cliënt de aanwijzingen niet opvolgt
• cliënt geluids- en/of beeldopnames maakt (zonder toestemming wettelijk verboden)
• cliënt het consult/activiteit op welke wijze dan ook verstoort.

In alle van bovengenoemde incidenten zal de cliënt per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Er is in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld.


Auteursrecht & intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij HeelTotaal.

Het is een deelnemer van een activiteit niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij HeelTotaal hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens een activiteit video- of audio-opnamen te maken. Indien deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat de deelnemer niet langer mag deelnemen.


Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.